''
Telefonbeställning: 031-724 24 24Mailkontakt
''
home '' Larm, styrning, reglering '' El- och elektronikkomponenter '' Håltagning, bockning, kapning, montagebord '' Företaget ''

GDPR information till BONABs kunder

Som kund till BONAB AB behandlas dina personuppgifter på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
BONAB AB
Organisations nummer 556139-4189
Aröds Industriväg 76, 422 43 HISINGS BACKA

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter vänligen kontakta gdpr@bonab.se Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund till BONAB behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet så att BONAB ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att BONAB ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos BONAB eller via återförsäljare, vid personliga besök och på mässor. Marknadsföringen skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av BONAB.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta gdpr@bonab.se

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till BONAB, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Överföringar till tredje land

BONAB strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer BONAB vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När BONAB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:
- Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas
- Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
- Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund
- Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta gdpr@bonab.se

Säkerhet

BONAB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

 

BONAB, Aröds industriväg 76, 417 05 Göteborg, Tel. 031-724 24 24, www.bonab.se, info@bonab.se